Trafostanice LingLong

LOKACIJA : Zrenjanin, Srbija

 GODINA : 2021

 TIP PROJEKTA : Objekti BO 033 i BO 034 – Izrada izvodjačke dokumentacije trafostanice 35/10kV(BO 033 )i priključnog razvodnog postrojenja BO 034 35kV

 KLIJENT : MINS d.o.o.

 POVRŠINA : 1000m2+600m2

DETALJI

Koncept napajanja kompleksa fabrike podrazumeva izgradnju Priključnog razvodnog postrojenja 35kV (PRP-35kV) – objekat BO 034 i Trafostanice 35/10kV – objekat BO 033 kao posebnih objekata u okviru fabričkog kompleksa, međusobno razgraničenih ogradom.

Objekti se nalaze u okviru Kompleksa fabrike LINGLONG Internacional Europe, u severozapadnom delu. Slobodnostojeći su i prostiru se paralelno sa SZ granicom kompleksa. Spratnost objekta je Po+P, odnosno P.

Namena objekta BO 033 Trafostanica 35/10kV je distribucija električne enegije ka potrošačima u fabrici na naponskom nivou 10kV. Oblikovanje objekta i izbor građevinskih materijala i konstrukcije usaglašen je sa karakteristikama ovog tipa objekta, klimatskim uslovima lokacije, uslovima propisanog veka trajanja osnovnih konstrukcija i jednostavnog održavanja, protivpožarnim i drugim specifičnim zahtevima i normama.

Namena objekta BO 034 je priključno razvodno postrojenje 35kV za napajanje kompleksa fabrike električnom energijom.
Orijentacija objekta PRP35kV usklađena je sa dispozicijom Trafostanice 35/10kV odnosno položajem energetskog transformatora 35/10kV i predviđenim koridorom za prilaz priključnog voda 35kV.

Arhitektonska koncepcija objekta u svemu je prilagođena funkciji i tehnološkim zahtevima namene objekta.

 

 

GALERIJA